Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει και σέβεται τη σημασία της ιδιωτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Στην παρούσα δήλωση ιδιωτικότητας περιγράφονται οι αρχές βάσει των οποίων η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας προκειμένου να σας παρέχει τις υπηρεσίες της, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

Η Εταιρεία Q.E Qualexperts LTD, με  ΑΦΜ 10404205A, νομίμως εγγεγραμμένη στο Μητρώο με αριθμό: 404205​, με έδρα στην Λεμεσό Κύπρου, οδός Κώστα Ουράνη 5, 3085, και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο: +306946792547, email: info@qualexperts.gr είναι υπεύθυνη για την συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του κανονισμού [ΕΕ] 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

Σας ενημερώνουμε δια της παρούσας ότι η Εταιρεία (Η Εταιρεία Q.E Qualexperts LTD και διακριτικό τίτλο «Qualexperts», με  ΑΦΜ 10404205A, νομίμως εγγεγραμμένη στο Μητρώο με αριθμό: 404205​, με έδρα στην Λεμεσό Κύπρου, οδός Κώστα Ουράνη 5, 3085, και στοιχεία επικοινωνίας τηλέφωνο: +306946792547, email: info@qualexperts.gr είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων της παρούσης ιστοσελίδας www.qualexperts.gr, όπως ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «GDPR»), και διατηρεί όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αποδίδονται στην εν λόγω ιδιότητα, δυνάμει του Νόμου.

Προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

Α. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των Δικτυακού Τόπου:

 1. Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς σε κάποια διαδραστική λειτουργία του Δικτυακού τόπου όπως Έλεγχος Γνησιότητας Πιστοποιητικών, συμμετοχή σε διαγωνισμούς & έρευνες, εγγραφή σε ενημερωτικά δελτία, κλπ.
 2. Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν μας αποστέλλετε email ή χρησιμοποιείτε τη φόρμα επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσετε μαζί μας για κάποιο αίτημά σας.
 3. Προσωπικά δεδομένα (στοιχεία) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν εγγράφεστε ως υποψήφιος.

 

 1. Προσωπικά δεδομένα (προϊόντα εξεταστικής διαδικασίας) που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν συμμετέχετε ως υποψήφιος στις εξετάσεις της Εταιρείας. Συγκεκριμένα:

 

Γ.     Προσωπικά δεδομένα που παραχωρείτε οικειοθελώς όταν επικοινωνείτε (δια ζώσης ή/και τηλεφωνικά) με Εκπαιδευτικούς Συμβούλους ή το προσωπικό της Εταιρείας.

Συναίνεση: Στην περίπτωση Α με την παραχώρηση των στοιχείων σας  συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό που αναφέρετε στη φόρμα που συμπληρώνετε, ενώ στις περιπτώσεις Β και Γ, η Εταιρεία σας ζητά να αποδεχθείτε προτού την σύμβαση συνεργασίας την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας:

 • Μέσω ειδικού εντύπου ή ψηφιακής συναίνεσης για συνεργάτες
 • Μέσω ειδικού εντύπου για υποψήφιους εκπαιδευτηρίων
 • Μέσω ψηφιακής συναίνεσης όταν υποβάλλετε Αίτηση Ανεξάρτητου Υποψηφίου για τον εαυτό σας.

Σκοποί συλλογής & επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

 1. H εκτέλεση και λειτουργία της σύμβασης συνεργασίας, η παρακολούθηση αυτής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου, συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών και αποφάσεων αρχών ή δικαστηρίων, υποχρεώσεων της Εταιρείας.
 2. Η υλοποίηση της διαδικασίας αξιολόγησης από την Qualexperts (ταυτοποίηση των υποψηφίων, διασφάλιση της ποιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης, έκδοση πιστοποιητικών και reports, κλπ.).
 3. Η εγγραφή στο φορέα Gatehouse Awards για τη συμμετοχή στα πιστοποιημένα από τον φορέα αυτό προγράμματα σπουδών και η έκδοση πιστοποιητικών.
 4. H χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς με απώτερο στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πελατολογίου της εταιρίας.
 5. H ενημέρωση του φυσικού προσώπου για την εξέλιξη του αιτήματός του για το οποίο έχει απευθυνθεί στην Εταιρεία.
Scroll to Top